วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และ ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์( Vision )

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลชั้นนำประจำครอบครัว ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากผ้รูับบริการ

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยมหลัก (Core value) : CARES

Customer Centric : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
Accountability & Integrity : มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามจริยธรรม
Result - Oriented : มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
Excellent Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
Safety : มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

โปรโมชั่นประจำเดือน